11: Protocol ‘toelaten en verwijderen’

De school is van mening dat uw kind niet langer op de school te handhaven is. Wilt u niet meewerken aan verwijzing, dan kan de school een verwijderingsprocedure starten. Hoe ziet die procedure eruit?

Stap 1

Voordat uw kind wordt verwijderd, hoort de school de betrokken groepsleerkracht. In veel gevallen maakt de school hiervan een verslag.

Stap 2

De school deelt de ouders schriftelijk mee dat de school de leerling van school wil verwijderen. De school deelt tevens mee dat er wordt gezocht naar een andere passende school. De school is verplicht om gedurende acht weken te zoeken naar een andere school.

Stap 3

De school stelt de ouders in de gelegenheid om hun mening te geven. De ouders kunnen kiezen of zij dit mondeling of schriftelijk willen doen. De school is verplicht om hiervan een verslag te maken.

Stap 4

Als de school inderdaad besluit tot verwijdering, dan krijgt u dit als ouders schriftelijk te horen. De verwijdering kan plaatsvinden zodra een andere geschikte school is gevonden of als de zoektermijn van acht weken is verstreken. In het eerste geval is het voldoende dat een andere school bereid is de leerling toe te laten, ongeacht wat u als ouders hiervan vindt. De school dient de uitschrijving in dat geval door te geven aan de leerplichtambtenaar en de Inspectie.

Stap 5

Binnen zes weken na het besluit hebben de ouders de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij de school. De school dient in het besluit de ouders te wijzen op deze mogelijkheid.

Stap 6

Als ouders dit wensen, dient de school u (opnieuw) te horen en wordt hiervan een verslag gemaakt.

Stap 7

De school moet binnen vier weken na het bezwaarschrift beslissen.

Stap 8

Niet mee eens? Bij een openbare school kunnen ouders bij de rechtbank beroep instellen tegen de beslissing. Tegelijk met het beroepschrift kunt u verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, zodat uw leerplichtige kind op een school terecht kan. Tevens wordt verwezen naar de website van de school. Daar is het protocol toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen te raadplegen.