6: Protocol ‘wijze van vervanging bij ziekte, verlof of scholing’

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt aan een vervangingsinstantie verzocht voor een invaller te zorgen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep opgevangen volgens onderstaand protocol:

  1. de opvang wordt per bouw geregeld;
  2. als er een invaller is die niet in groep 7/8 geplaatst kan worden, dan neemt een groepsleerkracht van een andere groep groep 7 of 8 gedurende een dag over. De invaller neemt de groep van de betrokken leerkracht over;
  3. indien een groepsleerkracht een geschikte LIO-er, dan wel stagiaire of onderwijsassistent heeft, kan die de groep overnemen;
  4. bij afwezigheid in één van de kleutergroepen, wordt de betrokken kleutergroep verdeeld over de andere groepen. Ze blijven ook de eventuele andere dagen in deze samenstelling zitten;
  5. bij ontbreken van opvang voor de overige groepen worden de kinderen verdeeld over de andere groepen in hetzelfde gebouw. De volgende dag wordt een andere groep verdeeld. De groep van de afwezige leerkracht wordt opgevangen;
  6. per dag, minimaal 24 uur van tevoren, wordt de ouders meegedeeld, dat een groep een dag geen les krijgt. De mogelijkheid van opvang wordt geboden. Per dag wordt een andere groep verzocht om thuis te blijven. De directeur kan in noodgevallen beslissen dat een groep in een eerder stadium thuis kan blijven;
  7. indien er twee of meer leerkrachten afwezig zijn, wordt een beroep gedaan op de leerkracht om de ADV te verzilveren, of de interne coördinator zorg; in die volgorde. Eventueel wordt meer dan één groep verzocht een dag thuis te blijven;
  8. in noodgevallen wordt tijdelijk, na overleg met de onderwijsinspectie, schoolbestuur en medezeggenschapsraad, besloten tot een vierdaagse werkweek;
  9. indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan na toestemming van de directeur van dit protocol worden afgeweken.